Znak Festivala Maribor (pdf)

Logotip Festivala Maribor (pdf)Slogan Festivala Maribor (pdf)